TERRA INCOGNITA - Súkromná základná škola Plavecký Štvrtok

O našej škole

HLAVNÉ ÚLOHY PLÁNU PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 A ICH ROZPRACOVANIE
Plán práce školy vychádza zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 280/2009 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, zo Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018 a z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2018/2019.

PRIORITY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019:

 • Realizovať výučbu podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, rozpracovaného do školského vzdelávacieho programu.
 • Zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov na plnenie plánovaných úloh školy a podporovať ich účasť na kontinuálnom vzdelávaní a sebavzdelávaní.
 • Pokračovať v zlepšovaní podmienok pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a hľadať finančné prostriedky na výmenu starých okien a revitalizáciu átria.
 • Prehĺbiť spoluprácu s rodičmi/zákonnými zástupcami žiakov.
 • Zlepšiť prezentáciu školy na verejnosti, a tak sa snažiť získať viac žiakov, najmä do štvrtého ročníka.

1. OBLASŤ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
1.1. Do ŠkVP zapracovať prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.
Termín: priebežne
1.2. Za účelom posilňovania národnej hrdosti žiakov, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém o pamiatkach a ich ochrane a pod.
Termín: počas šk. r.
1.3. V nadväznosti na to oboznamovať žiakov s históriou obce, v ktorej žijú, jej pamätihodnosťami, osobnosťami z radov jej rodákov, a tak vzbudzovať v nich pozitívny vzťah k obci a hrdosť na to, že v nej žijú.
Termín: počas šk. r.
1.4. V súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ľudských práv a Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam.
K tomu:
1.4.1. Zorganizovať výtvarnú súťaž k problematike ľudských práv.
Termín: II. polrok šk. r.
1.4.2. Zorganizovať pre žiakov do besedu s tematikou ľudských práv
Termín: I. polrok šk. r.
1.4.3. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku primeranou formou oboznamovať deti a žiakov s ich právami
a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu s využívaním aktivizujúcich
metód.
Termín: počas celého šk. r.
1.5. Dôsledne vystupovať proti všetkým prejavom diskriminácie, segregácie, xenofóbie,
antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.
K tomu:
1.5.1. V oblasti prevencie extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných
foriem intolerancie v školskom prostredí využívať metodické materiály
uverejnené na webových stránkach: www.minedu.sk, www.statpedu.sk
a www.vudpap.sk.
Termín: priebežne počas šk. r.
1.5.2. Naďalej spolupracovať s komunitným centrom v obci, zriadeným neziskovou
organizáciou Človek v ohrození.
Termín: priebežne počas šk. r.
1.5.3. V rámci vzdelávacieho programu Superár spolupracovať v rámci hodín
hudobnej výchovy s obecnou základnou školou pri napomáhaní priateľskej,
otvorenej interakcie medzi žiakmi s rôznym sociálnym statusom, rasou,
etnickým pôvodom či vierovyznaním.
Termín: počas šk. r.
1.6. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať pre nich súťaže
v čitateľských zručnostiach a podporovať voľno-časové aktivity detí a žiakov
zamerané na rozvíjanie jazykovej kultúry v školskom klube detí. Pri rozvíjaní
čitateľskej gramotnosti využívať aj spoluprácu a pomoc rodičov pri domácom
čítaní. Realizovať skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti
žiakov.
Termín: priebežne
1.7. Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti a jazykovej kultúry má významnú úlohu
školská knižnica. Preto treba pripraviť návrh a začať s jej systematickým
budovaním. K tomu využívať informácie a dokumenty pre činnosť školských
knižníc, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.spgk.sk.
Termín: priebežne počas šk. r.
1.8. Pripraviť zásady udelenia ocenenia Žiak roka a oboznámiť s nimi žiakov.
Termín: november 2018
1.9. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti venovať pozornosť environmentálnej výchove
a vzdelávaniu ako súčasti rozvoja osobnosti žiakov a túto zamerať, najmä na
vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, zvýšenia ich povedomia v oblasti
separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov, na vytváranie
správnych postojov a správaniu k životnému prostrediu, na prevenciu pred
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na zdravé potraviny a čistú
vodu a na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.
K tom:
1.9.1. Prihlásiť a zúčastniť sa festivalu Ekotopfilm – Envirofilm.
Termín: október 2018
1.9.2. Vytvoriť funkciu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého
úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole a vytvárať mu
primerané podmienky pre jeho prácu.
Termín: október 2018
1.9.3. Zážitkovým vzdelávaním o prírode, životnom prostredí a kvalite života
prebúdza v deťoch chuť učiť sa, meniť sa a konať v prospech ochrany
a zveľaďovania života na Zemi. Využívať pritom aktivity environmentálnej
organizácie Strom života. Zvážiť založenie klubu Stromu života v škole.
Termín: počas šk. r.
1.10. Realizovať aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a tak posilniť
výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu. Využiť k tomu okrem rozvíjania
pohybových aj aktivity v rámci Európskeho týždňa športu 23. – 30. septembra.
Termín: počas šk. r.
1.11. Priebežne monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny; dôsledne dbať
o prevenciu sociálno-patologických javov v správaní žiakov a bezpečnosť
školského prostredia.
Termín: trvale
1.12. Pozornosť venovať rozvíjaniu finančnej gramotnosti žiakov.
K tomu:
1.12.1. Zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. Spôsob
implementácie určuje „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém
finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, vydaná
MŠVVaŠ SR, ktorá je dostupná na: http://www.minedu.sk/financnagramotnost/.
Vužívať vypracovanú metodickú príručku Finančná
gramotnosť 1, ktorá je dostupná na http://www.statpedu.sk/
Termín: november 2018
1.12.2. Rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti žiakov
na prvom stupni realizáciou vzdelávacieho programu JA A PENIAZE –
www.jaslovensko.sk/jaapeniaze.
Termín: počas šk. r.
1.13. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívať informačné a komunikačné
technológie a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií žiakov v tejto oblasti.
K tomu:
1.13.1. Ako doplnok ku klasickým vyučovacím metódam využívať digitálny
vzdelávací obsah www.planetavedomosti.sk, www.eaktovka.sk
a zborovna.sk .
Termín: priebežne
1.13.2. Zapájať žiakov do aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT
Termín: trvale
1.13.3. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov pri používaní internetu
a bezpečnosti na internete. Na rozširovanie povedomia o bezpečnom
používaní internetu využívať tieto webové stránky: www.zodpovedne.sk,
www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk.
Termín: trvale

2. OBLASŤ RIADENIA
2.1. Venovať pozornosť autoevalvačnému procesu (hodnoteniu vytýčených cieľov
a preverovaniu, či dosiahnuté výsledky zodpovedajú predstavám) ako
autoregulačnému mechanizmu vlastnej pedagogickej práce školy.
Termín: počas šk. r.
2.2. Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom
pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním
objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom.
Termín: počas šk. r.
2.3. Zvýšiť podiel pedagogických zamestnancov na procesoch pedagogického riadenia
školy, najmä plánovania, organizovania a rozhodovania.
K tomu:
2.3.1. Na základe skúseností z uplatňovania školských vzdelávacích programov
predkladať, v prípade potreby, návrhy na ich aktualizáciu.
Termín: počas šk. r.

3. OBLASŤ PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA
3.1. V spolupráci s ÚPSVaR v Malackách zabezpečiť dostatok zamestnancov na plnenie
plánovaných úloh školy.
Termín: október 2018
3.2. Zaradiť do adaptačného vzdelávania nových pedagogických zamestnancov.
Termín: priebežne počas šk. r.
3.3. V záujme odborného rastu prihlásiť vybraných učiteľov na rozširujúce štúdium
učiteľstvo primárneho vzdelávania na PF UK v Bratislave.
Termín: podľa termínov určených PF
3.4. V rámci kontinuálneho vzdelávania, ktoré realizuje MPC Bratislava, sa zúčastniť
vzdelávacieho programu Ľudské práva a ich zážitková implementácia na prvom stupni
základnej školy.
Termín: marec – jún 2019 podľa pokynov MPC

4. OBLASŤ MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA
4.1. Zamedzovať poškodzovaniu majetku, ktorý má škola v správe.
Termín: trvale
4.2. V súčinnosti s obecným úradom pokračovať vo výmene okien v budove školy
a zlepšovaní školského prostredia (revitalizácia átria).
Termín: počas šk. r.
4.3. Zabezpečiť registráciu školy do Zoznamu prijímateľov 2% z dane.
Termín: do 15. 12. 2018

5. OBLASŤ SPOLUPRÁCE SO ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI ŽIAKOV, A ĎALŠÍMI
PARTNERMI
5.1. Venovať trvale pozornosť spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov. K tomu využívať
triedne schôdze rodičovského združenia, elektronický a telefonický systém
komunikácie a podľa potreby aj osobný kontakt.
Termín: priebežne
5.2. Zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu získavaný
preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím
nevyhnutných informácií zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu
situáciu vo výchovno-vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. Je
potrebné dbať na to, aby bol informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu získaný
za každých okolností ako platný prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne,
zrozumiteľne a určito.
Termín: priebežne
5.3. Do prípravy vízie, rozhodovania o strategických cieľoch školy a do tvorby
a uplatňovania koncepcie výchovy a vzdelávania viac zaangažovať samosprávne
orgány školy.
Termín: priebežne
5.4. Pokračovať v spolupráci s obecnou materskou školou a zorganizovať pre deti
predškolského veku a ich rodičov otvorený deň v škole.
Termín: počas šk. r. a február 2019 (otvorený deň)
5.5. Vytvárať vhodné podmienky na vyjadrovanie názorov žiakov a na ich aktívnu
a primeranú účasť na vlastnom vzdelávaní; viesť ich k asertívnemu správaniu
a preberaniu zodpovednosti voči sebe i druhým.
K tomu:
5.5.1. Zapojiť sa do programu UNICEF „Škola priateľská k deťom“ s cieľom vytvoriť
v škole také prostredie, v ktorom sa bude každý žiak cítiť bezpečne, sebaisto
a dobre.
Termín: priebežne
5.5.2. Zvážiť možnosť a vytvoriť podmienky na vydávanie školského časopisu ako
tribúny názorov a priestoru na zverejňovanie prác žiakov a informácií o škole.
Termín: priebežne
5.6. Podať prihlášku a po prijatí sa zapojiť do aktivít Asociácie súkromných škôl a školských
zariadení Slovenska.
Termín: I. polrok šk. r.
* * *

PLÁN EXKURZIÍ A VÝLETOV

 • Vystúpenie Superár v divadle Aréna v Bratislave
  Termín: 02. 10. 2018
 • Návšteva programu pre I. stupeň ZŠ v rámci Festivalu
  Ekotopfilm – Envirofilm v Malackách
  Termín: 29. 10. 2018
 • Sústredenie žiakov zapojených do Superáru v Banskej Štiavnici
  Termín: 23. – 25. 11. 2018
 • Návšteva Historického múzea v Bratislave
  Termín: december 2018
 • Návšteva adventných trhov v Bratislave
  Termín: december 2018
 • Návšteva knižnice z príležitosti mesiaca knihy
  Termín: marec 2019
 • Návšteva detského dopravného ihriska
  Termín: 19. 04. 2019
 • Návšteva Kidhouse v Bratislave
  Termín: 26. 06. 2019

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Plavecký Štvrtok 351
900 68 Plavecký Štvrtok

Tel.: 034 7782080
Mobil: 0910 407 552
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.skolyzahorie.sk

Školy Záhorie © 2018